تبلیغات

LCD Text Generator at TextSpace.net *again*SS501* - Park Jung Min - Fondant Garden’ Park Jung Min almost drowned, Jian Man Shu strong pillow-fight battle [15.03.12


*again*SS501*

دانلود آیکون های هفت سین با فرمت pngخبری در مورد درامای باغ فوندت.

credits: YES Entertainment + RoyalPJM (royalpjm.wordpress.com) (English translation)

برای خوندن خبر بدو ادامه.

Park Jung Min filming for sea scene but met with the cold weather. He and Jian Man Shu were soaked in the sea of only 10 degree Celsius for 5 hours and the scene almost became real and he nearly lost his life! Putting his idol burden aside, Park Jung Min ran on the beach, barefooted but his ankle got scratched by the reef and it bleed immediately which scares everyone around him. Jian Man Shu who is petite yet with a great strength had a pillow fight with Jung Min and her attack made Jung Min cry for mercy and help.
In order to film the drowning scene for idol drama ‘Fondant Garden’, male lead Park Jung Min almost made this scene real. The drama crew travelled as far away as Hualien’s ‘Necklace Gulf’ to film this scene but the weather did not gave face to the crew and it coincides with the cold weather. Even though Park Jung Min and Jian Man Shu wore windbreaker, they were still cold! In addition to the amazing loud sound the waves by the shore produced, Jian Man Shu who is always bold also had a face of nervousness. Park Jung Min who does not know how to swim fully displays a professionalism of an actor, hiding his tears with a smile and forced himself to finish the filming of this scene where he pretended to drown to scare the female lead.

پارک جونگ مین در حال فیلمبرداری صحنه دریا با آب و هوای سرد مواجه شد. او و جیان من شو در دریا با 10 درجه سانتیگراد به مدت 5 ساعت خیس شدند و صحنه تقریبا واقعی شد و او تقریبا زندگی خود را از دست داد! قرار دادن وجه ایدول خود را به کنار، پارک جونگ مین فرار کرد به ساحل، پابرهنه، اما مچ پا او با بخورد به صخره خراش برداشت و بلافاصله خونریزی کرد که باعث ترس اطرافیانش شد. جیان من شو که ریزه اندام اما با یک قدرت بزرگ با بالش در حال  مبارزه با جونگ،حمله او به قدری قوی بود که جونگ برای رهایی و کمک گریه می کرد.
صحنه غرق شدن فیلم باغ فوندت،برای بازیگر مرد اصلی پارک جونگ مین واقعی است. خدمه درام به جای دور درهوالین گردنبند خلیج سفر کردن برای فیلمبرداری این صحنه، اما آب و هوا آنجا صورت خوشی به خدمه نشان ندادآنها با آب و هوای سرد مواجه شدند. اگرچه پارک جونگ مین و جیان منشو بادگیر پوشیده بودن ولی آنها هنوز هم سردشون بود! علاوه بر صدای شگفت انگیز ساحل و تولید صدای بلند امواج، بااینکه جیان من شو همیشه جسور بود نیز تا به حال چهره اش نشان از نگرانی او بود. پارک جونگ مین که نمی دانست چگونه به طور کامل شنا کنه نمایش داد حرفه ای بازیگری خود را ،اشک خود را با لبخند پنهان کرد خودش وادار به پایان فیلمبرداری این صحنه ای که او وانمود به غرق شدن می کند برای ترساندن بازیگر زن.


They originally thought that the filming went smoothly, as they were about to knock off, a big wave hit the shore unexpectedly. The petite Jian Man Shu lost her balance and she fell on Park Jung Min, the wave also swamped over Jung Min who is lying by the shore. He immediately held his breathe but still got chocked after drinking a big gulp of the sea water. He panicky climbed up and shouted “I really almost drowned!” But the plot was to arrange for the both of them to have an ambiguous feeling towards each other quietly after the drowning scene. After the filming, Park Jung Min even ran into the sea barefooted however he did not pay attention to the reef and scratched his ankle, in addition to the immersion of the sea water which particularly stimulates his wound. But he was acting ultra-professional and still displaying a bright smile in front of the camera till the filming ends which he only find out that his foot was covered by his blood from the wound. The staffs rushed to dress his wound and it frightened everyone but Park Jung Min did not shout out for pain.


آنها در ابتدا فکر کردن که فیلمبرداری به راحتی پیش می رود،تا آنها آمدند دست بکشند،  برخورد غیر منتظره موج بزرگی به ساحل. جیان من شو ریزه اندام تعادل خود را از دست داد و روی پارک جونگ مین افتاد،این موج همچنین جونگ مین را که در ساحل دراز کشیده بود غرق کرد. او بلافاصله نفس خودش را گرفت اما هنوز پس از نوشیدن یک قورت بزرگ آب دریا شوکه بود. او هراسناک خودش را بالا کشید و فریاد زد: "من واقعا تقریبا غرق شدم!" اما این نقشه ای بود که ترتیب داده بودن برای هر دوی آنها که احساس مبهم نسبت به یکدیگر  بعد از صحنه غرق شدن داشته باشند. پس از فیلمبرداری، پارک جونگ حتی به به سمت ساحل فرار کرد پابرهنه با این حال او توجهی به صخره نداشت و مچ پاش،خراشیده شد علاوه بر آن غوطه ور شدن در آب دریا باعث تحریک زخمش بود. اما به طرز فوق العاده حرفه ای هنوز هم با نمایش یک لبخند روشن در مقابل دوربین بود تا فیلمبرداری به پایان برسد که او فهمید پای خود غرق در خون که ناشی از زخمش بود. کارکنان با عجله برای بستن زخم او اقدام کردند و همه وحشت زده بودن اما پارک جونگ مین فریادی از درد نکشید.

Even though the filming was hard, Park Jung Min and Jian Man Shu knows how to create fun in the midst of the filming, the playful Park Jung Min actually pulled up a lot of seaweed by the seaside and put on Jian Man Shu ‘s head and dressed her up as a seaweed version of ‘Lady Gaga’. This made Park Jung Min proud of his own artistic talent. Both Park Jung Min and Jian Man Shu are only having a year difference in terms of age and often bicker during filming. There was another scene whereby both of them film a ‘pillow-fighting’ scene in a guesthouse. They did not even need to follow the script and both of them dog eat dog and picked a pillow each and hit each other when the filming starts. Jian Man Shu who looks petite actually has a super strength, even Park Jung Min whose height is over 180cm could not beat her. After a battle, Jian Man Shu actually sat down on Park Jung Min who is pretending to do manicure on his fingers, the scene is very funny and Jian Man Shu even wanted to fold up Jung Min’s foot to give him a  ‘Jian’s massage’. This ‘pillow-fighting’ scene is completely prevails to Jian Man Shu , Park Jung Min who comes from Korea was completely defeated by her. ‘Fondant Garden’ story which is getting more and more interesting will be broadcasted on CTV every Friday at 10pm; every Saturday at 10pm on STAR Chinese channel.


اگرچه فیلمبرداری سخت بود،اما جونگ مین و جیان من شو می دانستند که چگونه شادی در میان فیلمبرداری ایجاد کنند، پارک جونگ مین بازیگوش در واقع با مقدار زیادی از جلبک دریایی در کنار دریا را جمع کرد و بر روی سر جیان من گذاشت و او را به عنوان نسخه ای از لیدی گاگا با لباسهای جلبک دریایی تبدیل کرد. این باعث افتخار پارک جونگ مین  از خود برای استعداد هنریش شد. هر دو پارک جونگ مین و جیان من شو تنها تفاوت آنها یک سال از نظر سن است و اغلب  به سر و کله زدن با هم می پردازند در طول فیلمبرداری. صحنه دیگری وجود داشت که هر دو آنها  فیلمبرداری می کردند صحنه " مبارزه با بالش " در مهمانخانه بود. آنها حتی نیاز به دنبال کردن نمایشنامه نداشتند و هر دو آنها را به سگ خورد سگ و هر کدام یک بالش برداشتن و همدیگر را می زدند زمانی که فیلم برداری شروع شد. جیان من شو که به نظر ریزه اندام می رسد در واقع دارای قدرت فوق العاده است، حتی پارک جونگ مین که قدش بیش از 180cm است نتوانست او را شکست دهد. پس از جنگ، جیان من شو در واقع در کنار پارک جونگ مین که وانمود به انجام مانیکور در انگشتان دست خود را دارد می نشیند، صحنه است بسیار خنده دار و جیان من شو حتی می خواست خم شود تا پای جونگ مین را «ماساژ جیانی »،بدهد.اینصحنه مبارزه بالش کاملا به جیان من شو چربید، پارک جونگ مین  از کره جنوبی  به طور کامل توسط او شکست خورد. داستان "باغفوندت " که جالب و جالب تر می شود در CTV پخش خواهد شد هر جمعه در 22:00، هر شنبه در 10:00 در کانال STAR چینی.


نوشته شده در جمعه 26 اسفند 1390 | ساعت 06:13 ب.ظ | توسط YERAAZ |نظرات


قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت